Obec Jeníkov
ObecJeníkov
rozšířené vyhledávání

Krizové řízení


Krizové řízení v obci Jeníkov

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných kritických situací a zajistit zvládnutí možných kritických situací v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a plnění opatření a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj.

Krizové řízení je podle § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Mimořádnou  událostí  je škodlivé  působení  sil a  jevů  vyvolaných  činností člověka,  přírodními vlivy a také havárie,  které ohrožují život,  zdraví a majetek  nebo životní  prostředí a  vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizovou situací je mimořádná událost, která nejde zvládnout běžnými prostředky integrovaného záchranného systému a musí se vyhlásit krizový stav.

Právní řád České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy, kterými jsou:

 • stav nebezpečí - vyhlašuje hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy)
 • nouzový stav - vyhlašuje vláda (předseda vlády v případě nebezpečí z prodlení)
 • stav ohrožení státu - vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády
 • válečný stav - vyhlašuje Parlament ČR


Složky integrovaného záchranného systému (dále IZS)

 • Základními složkami IZS jsou hasičský záchranný sbor (dále jen HZS), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.
 • Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení CO, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím s tím, že tyto složky poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.
 • Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah na místě.
 • Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit pokyny velitele zásahu, popřípadě starosty obce s rozšířenou působností (dále jen ORP), hejtmana (v Praze primátora) nebo MV ČR, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací.
 • Velitelem zásahu je velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář HZS s právem přednostního velení, pokud není takto stanoven, řídí součinnost složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků IZS, která v místě provádí převažující činnost.

Základní právní  předpisy
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon).
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, v platném znění.
 • Vyhláška č. 329/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění.
 • OZV obce Jeníkov č. 3/2014 ze dne 15.12.2014  Požární řád obce.

Vyhodnocení rizikovosti území

Rizikové prostory pro možné druhy krizových situací v územních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) jsou stanoveny v Krizovém plánu ORP Teplice.

Dle analýzy možných rizik nebezpečí je v k.ú. Obce Jeníkov jako možné riziko nebezpečí lesního požáru (střední úroveň nebezpečí) a nebezpečí povodně – potok Bouřlivec. Obec Jeníkov má zpracovaný povodňový plán.


Typy mimořádných událostí na území obce Jeníkov
 • Požáry, rozsáhlé lesní a požáry.
 • Záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl a toků, nebo přívalovým deštěm.
 • Únik nebezpečných škodlivin do ovzduší - havárie při přepravě (vlaková a automobilová) škodlivin, požár s vývinem nebezpečné látky apod.).
 • Vichřice, sněhové a námrazové kalamity, krupobití.
 • Rozsáhlé dopravní havárie – hromadné autohavárie, velké železniční neštěstí, pád letadla.
 • Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.
 • Přerušení dodávek médií (elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb).
 • Výbuch, zejména při přepravě výbušnin.
 • Podstatné zhoršení kvality ovzduší.
 • Teroristická akce, ozbrojený konflikt.

Orgány krizového řízení obce

1. Starosta obce
2. Obecní úřad


Úkoly starosty obce Jeníkov
 • Starosta města zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
 • Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán.
 • Zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit.
 • Plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností.
 • Odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
 • V době krizového stavu
 • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
 • Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

Úkoly Obecního úřadu Jeníkov
 • Organizuje přípravu obce na mimořádnou událost nebo krizovou situaci.
 • Poskytuje hasičskému záchrannému sboru a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností.
 • Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem.
 • Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozící nebezpečím, podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel města,
 • Shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území města.
 • Podílí se na zajištění veřejného pořádku.
 • Plní další úkoly stanovené obcí s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace.
 • Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Plnění stanovených úkolů je výkonem státní správy v přenesené působnosti. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.


Krizový štáb obce Jeníkov

Krizový štáb obce Jeníkov je poradním orgánem starosty pro přípravu na krizové situace. Členy krizového štábu jmenuje starosta obce.  V době, kdy nehrozí krizová situace se krizový štáb schází pouze v případě nutnosti.


Sídlo krizového štábu

Obecní úřad Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov – zasedací místnost.

Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je nutno neprodleně přivolat odbornou pomoc.


Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

112 - Tísňová linka
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR

Při tísňovém volání musí být hovor co nejstručnější a co nejvýstižnější.

Proto je nutno sdělit

 • co se stalo
 • kde se to stalo
 • jméno a číslo telefonu a vyčkat na zpětný telefonát, kterým operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy

Další důležitá telefonní čísla

417 835 522 / 602 473 417 / 606 713 406 - Ohlašovna požáru – Obec Jeníkov
602 174 200 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oldřichov – velitel
731 584 079 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oldřichov – zástupce velitele


Poruchy

840 850 860 - elektřina
1239 - plyn
840 111 111 - voda


Odkazy
 • Příručka pro obyvatele pro případ ohrožení
 • Postup a chování občanů při evakuaci
 • Požární řád obce
 • Řád ohlašovny požárů obce
 • Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2011

 

Řád ohlašovny požáru

Řád-ohlasovny-požáru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 425,98 kB

Obecní úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Odkazy

Naši obecní agendu spravuje program
Keo
Naše programy a počítače spravuje firma
Logo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rozklikávací rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Jeníkov

 • 1352první zmínka
 • jezero
 • kostel
 • SDH
 • TJ Oldřichov