Obec Jeníkov
ObecJeníkov
rozšířené vyhledávání

archiv

Prodloužení doby uzavření Mateřské školy Jeníkov

Oznámení rodičům

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-rodicum.pdf   87.3 Kb

Důležité oznámení

Opatření

Oznamujeme občanům, že na Obecním úřadu Jeníkov se od 16.3.2020 do odvolání zkracuje doba pro styk s veřejností. Úřední hodiny pro veřejnost budou až do odvolání v pondělí a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Žádáme občany, aby tuto dobu využívali pouze pro důležité záležitosti. V naléhavých případech zvažte možnost jejich řešení prostřednictvím e-mailové pošty: jenikov@volny.cz, nebo telefonicky na čísle 417 835 522.

Dále oznamujeme, že provozovna místního mandlu bude od 16.3.2020 až do odvolání uzavřena.

Zákazníky poštovní provozovny Partner Oldřichov žádáme, aby do prostoru poštovní provozovny vstupovali jednotlivě.

Jedná se o preventivní opatření.


Nález dioptrických brýlí v Jeníkově

OÚ Jeníkov

Sdělujeme občanům, že v parčíku v Jeníkově byly nalezeny dioptrické brýle. Majitel brýlí se může přihlásit na Obecním úřadu Jeníkov.


Závěrečný účet obce Jeníkov za rok 2018

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2018509531534.doc   52.7 Kb
zprava-2018533705427.pdf   4235.9 Kb
p1.pdf   620.3 Kb
p2.pdf   627 Kb
p3.pdf   4517.3 Kb
p4.pdf   4527.7 Kb

Návrh Závěrečného účtu obce Jeníkov za rok 2018

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2018.doc   52.7 Kb
zprava-2018.pdf   4235.9 Kb
priloha-1346427986.pdf   620.3 Kb
priloha-2903878497.pdf   627 Kb
priloha-3702833277.pdf   4517.3 Kb
priloha-4611492887.pdf   4527.7 Kb

Volby do zastupitelstva Obce Jeníkov

Podané a zaregistrované kandidátní listiny

V přílohách jsou dosud zaregistrované kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Jeníkov konané ve dnech 5. a 6.10.2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1jenikov.pdf   119.5 Kb
2martin-safranek.pdf   121.8 Kb
3sdruzeni-nezavislych-kandidatu-obce-jenikova-oldrichov.pdf   124.1 Kb
4zdrava-obec-jenikov-a-oldrichov.pdf   122.1 Kb

Zveřejnění oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
volba-prez.-2018-doba-a-misto.pdf   175.6 Kb

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016 Mikroregionu Stropník

Závěrečný účet za rok 2016 byl zveřejněn na stránkách Mikroregionu Stropník

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Stropník

Nám. Republiky 5 419 01 Duchcov, IČ 71225340

 

 

OZNÁMENÍ
dle § 39 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění


V souladu s ustanovením § 39 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že schválený „Závěrečný účet Mikroregionu Stropník včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016“, je zveřejněn v elektronické podobě na internetových stránkách Mikroregionu Stropník http://mikroregionstropnik.cz/

 • Závěrečný účet za rok 2016

 

 

Do listinné podoby „Závěrečného účtu Mikroregionu Stropník za rok 2016, je možno nahlédnout OÚ Jeníkov.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2016

Závěrečný účet je zveřejněn na elektronické úřední desce Obce Jeníkov.

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2016

 

 

Dle § 17, odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů :

 

 1. Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na stránkách Obce Jeníkov.
 2. Závěrečný účet je v listinné podobě k dispozici na Obecním úřadě Jeníkov v kanceláři účetní.

 

 

 

Jeníkov dne

 

Vyvěšeno dne : 22.6.2017


Závěrečný účet Obce Jeníkov za rok 2016

Závěrečný účet je zveřejněn včetně příloh a výsledku přezkoumání Krajským úřadem Ústeckého kraje

Závěrečný účet Obce Jeníkov za rok 2016

 

dle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění platných předpisů.

 

 

 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2016 v tis. Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ skutečnost rozpočet rozpočet % plnění

třída 31.12. schválený upravený

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l – daňové příjmy 9.854 7.323 8.854 111,40

2 – nedaňové příjmy 1.529 1.321 1.549 98,73

3 – kapitálové příjmy 70 0 70 100,00

4 – přijaté transfery 1.732 195 1.929 89,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM PŘÍJMY 13.196 8.840 12.403 106,29

 

5 – běžné výdaje 10.355 8.670 13.044 79,39

6 – kapitálové výdaje 301 170 334 90,17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM VÝDAJE 10.657 9.840 13.379 79,66

8 – financování

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přijaté úvěry a půjčky 0,-- 0,-- 0,- - 0,--

splátky úvěrů 0,-- 0,-- 0,-- 0,--

 

financování celkem - 2.539 0,00 975 -260,18

% plnění je k upravenému rozpočtu

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l) a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce (výkaz FIN 1-12. Rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce.

 

 

 

 

 

 

strana l

 

 

V roce 2016 byla provedena a schválena tato rozpočtová opatření :

 

Číslo ze dne příjmy výdaje financování

 1. 09.02.16 159.700.00 507.900.00 348.200,00
 2. 23.02.16 0,00 10.000,00 10 000,00
 3. 14.04.16 1.107.650,00 1,107.650,00 0,00
 4. 09.06.65 176.600,00 336.900,00 160.400,00
 5. 07.09.16 424.850,00 804.550,00 379.700,00
 6. 21.11.16 1.120.800,00 1.198.400,00 77.600,00
 7. 31.12.16 573.600,00 573.600,00 0,00

 

 1. Údaje o hospodaření s majetkem obce

Druh majetku stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016 změny

Drobný dlouhodobý nehmotný 74.495,40 68.298,40 -6.197,-Ostatní dlouhodobý nehmotný 124.367,00 124.367,00 0

Stavby 24.443.058.47 24.526.081,22 +83.022,75

Sam.hmotné movité věci a soubory 1.464.859,00 1.584.759,00 +119.900,00

Drobný dlouhodobý majetek 1.697.762.03 1.762.748,99 +64.986,96

Pozemky 5.052,598.91 5.083.153,54 +30.554,63

Kulturní předměty 147,546,00 147.546,00 0

Nedokončený dl.hmotný majetek 2.482.554,00 2.482.554,00 0

Dlouhodobý finanční majetek 5.223,000,00 5.223.000,00 0

 

 

 1. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

rezervní fond odvod výsledek hospodaření

fond odměn zřizovateli celkem

Mateřská škola 0 0 0 24.285,04

 

Roční účetní závěrky zřízené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou přístupné na elektronické úřední desce.

 

 1. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům

veřejné úrovně

poskytovatel účel UZ položka příjmy výdaje

Ústecký kraj hasiči 14004 4116 400,00 400,00

MPSV aktivní politika zaměstnanosti 13101 4116 243.455,00 243.455,00

MPSV operační program zaměstnanost 13013 4116 1.308.744.00 1.308.744,00

Ústecký kraj – volby 98193 4111 20.000,00 20 000,00

 

 

 

 

 

strana 2

 

 

 

 

 

 1. Příjemci podpory z rozpočtu obce

Myslivecké sdružené Háj Jeníkov 15.000,-- Kč

OSH Čech a Moravy a Slezska Teplice 2.000,-- Kč

ForPes občanské sdružení 6.000,-- Kč

Římskokatolická farnost Jeníkov 20.000,-- Kč

Římskokalotická farnost Jeníkov 10.000,-- Kč

Bc. Martin Schrank – Jeníkov fest 15.000,-- Kč

Václav Novák – stará garda 4.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov 64.000,-- Kč

Tělovýchovná jednota Oldřichov 300.000,-- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Oldřichov 1.200,-- Kč

Oblastní charita Most 3.000,-- Kč

Oblastní charita Most – azylový dům Duchcov 6,000,-- Kč

 

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 08.11.2016 a 01.03.2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2007 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 

Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Jeníkov za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

 

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

je přílohou závěrečného účtu.

 

V Jeníkově dne 25. 04. 2017

Zpracovala : Alena Mojžíšková – účetní

projednáno ve finančním výboru dne

projednán ZO Jeníkov dne

 

 

 

 

 

Starosta obce Jeníkov

Libor G r o h

 

 

Vyvěšeno dne : 26. 04. 2017 Svěšeno dne :

Současně vyvěšeno i na elektronické úřední desce.

 

Strana 3

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prezkoumani.pdf   4002.4 Kb
priloha-1.pdf   4592.8 Kb
priloha-2.pdf   801.8 Kb
priloha-3.pdf   4392.7 Kb
priloha-4.pdf   787.2 Kb
zaverecny-ucet-obce-jenikov-za-rok-2016.doc   46.6 Kb

Oznámení Mikroregionu Stropník: Rozpočtový výhled - Rozpočet 2017, Střednědobý výhled

Mikroregion Stropník

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2017-.pdf   60.8 Kb
strednedoby-vyhled-hospodareni.pdf   117.9 Kb
stropnik-oznameni-rozpoctony-vyhled-rozpocet-250843149.doc   28.7 Kb

Dotační program "Kotlíková dotace" Ústeckého kraje

Ústecký kraj

Zde naleznete podrobné informace k dotačnímu programu "Kotlíková dotace" Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace


Záměr obce prodat pozemek

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-prod.0001.pdf   127.9 Kb

Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-obce-pron.0001.pdf   148.7 Kb

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cj-uzsvm-utp-6381-2015-utpm-1-.pdf   138.6 Kb
kopie-keox4171949256951437217.xlsx   126.6 Kb

Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Jeníkov

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Jeníkov (5).pdf   1060.7 Kb

Předběžné výsledky komunálních voleb v obci Jeníkov

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Předběžné výsledky komunálních voleb0001.pdf   836.2 Kb

Oznámení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nedostatečně identifikovatelný vlastník parcely 591/2

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Nedostatečná identifikace.pdf   120.5 Kb
Neidentifikovatelný vlastník.xlsx   16.2 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Oznámení - záměr obce pronajmout0001.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek 133.1 Kb

Oznámení o vyhražení ploch pro vylepení volebních plakátů

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby - vyhrazení plochy0001.pdf Oznámení o vyhražení ploch pro vylepení volebních plakátů 134.1 Kb

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - jmenování zapisovatele0001.pdf Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 146.1 Kb

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - doba a místo0001.pdf Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb 175.3 Kb

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - volební okrsky0001.pdf Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 114 Kb

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Volby 2013

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Volby 2013 - počet členů OVK0002.pdf Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 122.8 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout nebytový prostor

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce pronajmout nebyt. prostor0001.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout nebytový prostor 122.2 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce pronajmout - pozemky0001.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky 156.9 Kb

Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce pronajmout pozemky0001534635476.pdf Oznámení o záměru obce pronajmout pozemky 117.8 Kb

Veřejná vyhláška: Monitovací kalendář

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Monitorovací kalendář0001.pdf Veřejná vyhláška: Monitovací kalendář 1543 Kb

Návrh Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2012

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Závěrečný účet za rok 20120001.pdf Návrh Závěrečného účtu Obce Jeníkov za rok 2012 2772.2 Kb

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
A-Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání zadání ÚP0001.pdf Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov 225.3 Kb
NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JENÍKOV.pdf Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání zadání Územního plánu Jeníkov 438 Kb

Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce - pronájem0001875786860.pdf Záměr obce pronajmout pozemek 119.1 Kb

Pozvánka na veřejné projednání posudku a současně dokumentace a doplněné dokumentace "VTE Moldava"

Ministerstvo životního prostředí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Pozvánka - MŽP0001.pdf Pozvánka na veřejné projednání posudku a současně dokumentace a doplněné dokumentace "VTE Moldava" 304.3 Kb

Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 1 v Oldřichově č.p. 37

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výb.říz. - byt Oldř.370001.pdf Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 1 v Oldřichově č.p. 37 261.3 Kb

Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 2 v Jeníkově č.p. 18

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výb.říz. - byt Jeníkov 180001.pdf Oznámení o zahájení výběrového řízení na přidělení bytu - byt 1 + 2 v Jeníkově č.p. 18 263.5 Kb

Záměr obce prodat pozemky

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Záměr obce prodat pozemky0001.pdf Záměr obce prodat pozemky 117.5 Kb

Změny v zajištění výkonu služeb České pošty, s.p. na území obce

Česká pošta, s.p.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Informace České pošty, s.p.0001.pdf Změny v zajištění výkonu služeb České pošty, s.p. na území obce 237.2 Kb

Informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti"

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
leták Jeníkov.doc Informace o projektu "Vzdělávejte se pro růst-pracovní příležitosti" 821.8 Kb

Závěrečný účet obce za rok 2011

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Závěrečný účet obce za rok 20110001.pdf Závěrečný účet obce za rok 2011 2548.6 Kb

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Obec Jeníkov

Název zakázky: Výměna oken a vchodových dveří - objekt Hasičské zbrojnice, Oldřichov č.p. 188

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-ver.zak.-okna-dvere-has.zbroj.0001.pdf   3386.9 Kb

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Obec Jeníkov

Název zakázky: Dětské hřiště Jeníkov - osazení nových prvků vybavení a úpravy povrchu na p.p.č. 76/1 v k.ú. Jeníkov u Duchcova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
situace-s-navrzenymi-prvky.pdf   1057.3 Kb
technicka-zprava-pro-vr.pdf   127.7 Kb
vyrez-situace-s-prvky.pdf   1048.1 Kb
vyzva-ver.-zakazka-detske-hriste0001.pdf   2142.5 Kb

Výzva k předložení nabídky na zpracování Územního plánu Jeníkov

Veřejná zakázka malého rozsahu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-zadavaci-podminky0001.pdf   1341 Kb

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Obec Jeníkov

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-o-prezkoumani-hospodareni0001.pdf   2182.4 Kb

Pronájem nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor v bývalé budově ZŠ Jeníkov

Obec Jeníkov tímto oznamuje, že od 1.3.2006 pronajme nebytové prostory v bývalé budově Základní školy Jeníkov. Uvedené prostory jsou vhodné jako archiv nebo skladové prostory. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24, tel: 417 835 522.
Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Odkazy

Naši obecní agendu spravuje program
Keo
Naše programy a počítače spravuje firma
Logo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rozklikávací rozpočet

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Jeníkov

 • 1352první zmínka
 • jezero
 • kostel
 • SDH
 • TJ Oldřichov